תקנון מפרסמים

כללי

 • כניסה, שימוש וביצוע כל פעולה, לרבות פרסום, באתר blingmarket.co.il (להלן: “האתר“), על ידך (להלן: “המפרסם“), באמצעות הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שנקבעו ע”י BlingMarket (להלן :”תנאי השימוש” ו-“BlingMarket” בהתאמה) המפורטים להלן.
 • במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, חלקם או כולם, עליך להימנע מכניסה, שימוש וביצוע כל פעולה באתר.
 • המפרסם, וכן כל אדם/גוף אחר הנכנס, משתמש ו/או מבצע פעולה מכל מין וסוג באתר מצהיר בזאת כי הוא קרא והבין את תנאי השימוש במלואם וכי הינו מקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד BlingMarket, האתר, בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפרסם ו/או כל אדם/גוף אחר כאמור הינו מוותר מראש ובאופן בלתי חוזר על זכותו לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד BlingMarket, האתר, בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם תנאי השימוש ו/או כל עניין אחר לרבות, אך לא רק, זכויות פרסום ו/או זכויות בקניין רוחני ו/או זכות הפרטיות.
 • BlingMarket שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.
 • BlingMarket שומרת לעצמה את הזכות לבחור את המפרסמים המורשים לפרסם באתר באמצעות מתן גישה לאתר לצורך פרסום (להלן: “מפרסם מורשה“) או סירוב מתן גישה לאתר לצורך פרסום (להלן: “מפרסם שאינו מורשה“), וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק. אישורו של מפרסם כמפרסם מורשה כאמור, נתונה לשינוי מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של BlingMarket וללא צורך בנימוק.
 • ההרשמה והפרסום באתר, לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמה, הינם אישיים ואינם ניתנת להעברה, לכל מטרה שהיא, בתמורה או שלא בתמורה.
 • הרשם בית עסק לאתר, חלה על בית העסק האחריות המלאה והבלעדית כי מי שיצר את החשבון בשם בית העסק הינו מורשה ובעל הסמכות כדין מטעם אותו בית העסק לעשות כן וכי פרטי החשבון שנוצרו בשמו הינם עדכניים ומדויקים.
 • BlingMarket אינה בודקת או מוודא מראש ו/או בדיעבד זהות משתמשים באתר, לרבות בתי עסק, ו-BlingMarket ו/או מי מטעמה לא יישאו כל אחריות, מכל מין וסוג, בגין כל טענה או תביעה או דרישה מטעם אדם ו/או בית עסק ו/או צד שלישי כנגד אותו בית עסק, לרבות אך לא רק, בגין אחריות מכל מין וסוג לנזקים הנטענים ע”י אדם ו/או בית העסק ו/או צד שלישי.

הרשמה לאתר והצגת מוצרים באתר

 • בקשה להצגת מוצרים באתר תיעשה באמצעות טופס הזמנה לפי הטופס המצורף כאן אשר יכיל, בין היתר, פרטי זיהוי ופרטי התקשרות.
 • פרסום מוצר ע”י בית עסק באתר מחייבת את בית העסק במכירתו ואספקתו של המוצר המפורסם לקונה. בית העסק יתאר בפרסומו באופן מדויק את המוצר ופרטיו ללא כל הטעיה או סילוף פרטי המוצר באמצעות תיאור בטקסט, תמונות המוצר וקישורים אינטרנטיים בקשר עם המוצר. בית העסק יישא באחריות המלאה והבלעדית פרסום, פעילות, טקסט, מידע, גרפיקה, תמונות, קול, וידאו, לינקים או כל מידע אחר אותו הוא מציג באתר.
 • המוצרים באתר מחולקים לפי קטגוריות. תיוג המוצר המפורסם תחת הקטגוריה המתאימה באתר הינה אחריותו המלאה והבלעדית של בית העסק. BlingMarket שומרת על זכותה לשנות את קטגוריות המוצרים מזמן לזמן וכן את תיוג בית העסק את המוצר המפורסם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • המחירים המוצגים באתר ע”י בית העסק חייבים להיות מלאים, מדויקים וכוללים מע”מ כדין.

פעילות אסורה

הפעולות הבאות הינן אסורות בתכלית ומבצען הינן מפר את תנאי השימוש וחשוף להשלכות משפטיות בגין הפרת תנאי השימוש:

 • מוצר המפורסם באתר לא יהיה מזויף ופרסום מוצר באתר לא יהיה מטעה או לא מדויק.
 • אסורה כל פעילות ו/או שימוש באתר בקשר עם הונאה, מכירה של מוצר גנוב ו/או כל פעילות לא חוקית אחרת.
 • אסורה כל פעילות ו/או שימוש באתר המהווה הפרת זכויות של צד שלישי כגון זכויות סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או כל זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.
 • אסורה כל פעילות ו/או שימוש באתר המהווה הפרת זכותו לפרטיות של כל אדם.
 • אסורה כל פעילות ו/או שימוש באתר המהווה לשון הרע, השמצה או הטרדה של כל אדם לרבות אך לא רק, פעילות הפוגעת או העלולה לפגוע, באופן ישיר או עקיף, במוניטין BlingMarket ו/או מי מטעמה או המשמיצה את BlingMarket ו/או מי מטעמה וכיוצא בזה.
 • אסור כל פרסום באתר העשוי להכיל תכנים פורנוגרפיים או פוגעניים.
 • אסור כל פרסום ו/או מכירה באתר של מוצר היכול לשמש אדם או גוף אחר לצורך פריצה ו/או פגיעה ו/או פעילות לא חוקית במערכות מחשוב או מאגרי נתונים ו/או גניבת מידע אישי של משתמש קצה ו/או כל אדם או גוף אחר.
 • אסורה הפניית קישור מאתר BlingMarket לאתר אינטרנט חיצוני העלול לגרום נזק לאתר או לחייבו חובה שבדין.

BlingMarket רשאית לבטל / לשנות / לערוך כל עמוד מוצר באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

BlingMarket שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר נוסח של מודעת פרסום שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר אף אם המפרסם הינו מפרסם מורשה.

גבול האחריות

 • BlingMarket אינה מהווה צד לעסקת המכירה של מוצרים בין בתי העסק והגולשים באתר. בהתאם, אין ל-BlingMarket כל שליטה בדבר כמות, איכות או כל עניין אחר הקשור למוצרים הנמכרים באתר.
 • BlingMarket אינה אחראית בדבר אמיתות או דיוק רישום ופרסום המוצרים ואין לה את היכולת לוודא כי בית העסק או הגולש סיימו וביצעו את עסקת המכירה בהצלחה. בהתאם, כל תלונה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם עסקת מכירה בין בית עסק המפרסם מוצריו באתר ובין גולשי האתר, בין אם מטעם בית העסק ובין אם מטעם הגולש באתר, תופנה באופן ישיר אל בית העסק ו/או אל גולש האתר, לפי העניין, ולא תכלול התערבות כלשהי של BlingMarket ו/או מי מטעמה.
 • ל-BlingMarket אין את היכולת לוודא את זהותם, גילם ואזרחותם של הגולשים באתר והיא אינה מבצעת בדיקה מכל מין וסוג של הגולשים באתר. בהתאם, BlingMarket אינה אחראית בדבר זהות הגולשים או התוכן והמידע המפורסמים באתר.
 • המפרסם מסכים בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו המלא והבלעדי.
 • BlingMarket, בעליה ומנהליה אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו-כן הם אינם ערבים לדיוק, למהימנות התוכן או המידע או המוצרים המפורסמים באתר טרם או לאחר אספקתם.
 • BlingMarket לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי כל תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט ועוד), כלפי המפרסם או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו ו/או נזק למחשבו של המפרסם ו/או מידע המאוחסן במחשבו של המפרסם ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר, צפוי או שאינו צפוי וכל מפרסם ו/או משתמש ו/או עושה פעולה כלשהי באתר, לרבות אך לא רק כניסה לאתר ללא רישום, מצהיר בזאת כי הוא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש הנעשה על ידו באתר או במוצרים המפורסמים בו.
 • המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק המפרסמים אותם בלבד ואין בהצגתם משום לקיחת אחריות מצד BlingMarket לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות בתי העסק ועוד.
 • BlingMarket לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה ע”י בתי העסק או ע”י מי מהגולשים באתר.
 • BlingMarket לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק.
 • BlingMarket לא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, או מוצר המפורסם באתר.
 • BlingMarket תהיה רשאית למסור את פרטיו של המפרסם ו/או כל משתמש אחר באתר, אם על פי צו שיפוטי, אם במסגרת הליך משפטי או בשל הודעה על כוונה לנקוט נגדה בהליך משפטי כאמור (פליליים או אזרחיים).

קניין רוחני

האתר הוא רכושה הבלעדי של BlingMarket ו-BlingMarket היא בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של BlingMarket בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מ-BlingMarket אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.

שונות

 • כותרות הסעיפים להלן נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
 • כל זכות או סעד של BlingMarket בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של BlingMarket הקיימים לה על פי דין.
 • תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.
 • שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי BlingMarket לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של BlingMarket לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעיה של זכויותיה.
 • הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה או בקשה העשויים להיות מוגשים בקשר לתנאי שימוש אלה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
 • חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
 • הודעות יימסרו ל-BlingMarket באמצעות הדוא”ל שכתובתו support@blingmarket.co.il בלבד. הודעה תחשב כנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת דוא”ל כאמור, למעט כאשר המשתמש קיבל התראה כי כתובת הדוא”ל אינה תקינה.
תפריט