תנאי שימוש באתר

כללי

 • הכניסה ו/או השימוש באתר blingmarket.co.il (להלן: “האתר“), על ידך המשתמש (להלן: “המשתמש“), מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו ע”י BlingMarket ומפעיליו (להלן: “תנאי השימוש” ו-“BlingMarket” בהתאמה).
 • במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, עליך להימנע מכל כניסה ו/או פעולה ו/או שימוש באתר.
 • כל המבצע כניסה ו/או פעולה ו/או שימוש באתר מצהיר בזאת כי הוא קרא ומבין את תנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד BlingMarket, האתר, בעלי האתר ומנהליו ו/או מי מטעמם.
 • BlingMarket שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש כתובים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אך מיועדים לשני המינים.
 • האתר מופעל על ידי BlingMarket ומספק שירות פרסום והצגת תכשיטים בתצורת קטלוג מקוון.
 • BlingMarket מספקת פלטפורמה פרסומית לבתי עסק (להלן: “בתי העסק“) המעוניינים למכור מוצרים (להלן: “המוצרים“) לקהל הרחב (להלן: “הגולשים“).
 • למען הסר ספק, BlingMarket אינה מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצרים המפורסמים באתר. BlingMarket מעמידה לרשות בתי עסק את האתר כבמה לפרסום והצגת מוצרים בלבד ואין לראות את BlingMarket כמי שמוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם, במישרין או בעקיפין.
 • BlingMarket אינה צד לכל עסקה או התקשרות, במישרין או בעקיפין, מכל מין וסוג הנערכת בין בתי העסק ובין הגולשים בקשר עם מוצרים המפורסמים באתר.

גבול האחריות

 • BlingMarket אינה מהווה כל צד לעסקת המכירה של מוצרים המפורסמים באתר בין בתי העסק והקונים. בהתאם, אין ולא תהא ל-BlingMarket כל שליטה או מעורבות בדבר כמות, איכות, חוקיות, מוסריות או כל עניין אחר הקשור למוצרים המפורסמים והנמכרים באתר.
 • BlingMarket אינה אחראית בדבר אמיתות או דיוק רישום ופרסום המוצרים באתר ואינה עורכת כל וידוא כי בית העסק או הקונה סיימו וביצעו את עסקת המכירה בהצלחה.
 • ל-BlingMarket אין את היכולת לוודא את זהותם, גילם ואזרחותם של משתמשי הקצה באתר והיא אינה מבצעת בדיקה של המשתמשים באתר. בהתאם, BlingMarket אינה אחראית בדבר זהות המשתמשים או התוכן והמידע המפורסמים באתר.
 • המשתמש מסכים בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו המלא והבלעדי. BlingMarket, בעליה ומנהליה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים ו/או מצהירים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו-כן BlingMarket, בעליה ומנהליה ו/או מי מטעמה אינם ערבים לדיוק, למהימנות התוכן או המידע או המוצרים המפורסמים באתר טרם ו/או לאחר אספקתם.
 • BlingMarket לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי כל תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט ועוד), כלפי המשתמשים או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו ו/או נזק למחשבו של המשתמש ו/או מידע המאוחסן במחשבו של המשתמש ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר, צפוי או שאינו צפוי והמשתמש מצהיר בזאת כי הוא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש הנעשה על ידו באתר או במוצרים המפורסמים באתר.
 • המוצרים באתר מפורסמים ומוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק המפרסמים בלבד ואין בפרסום מוצר באתר משום לקיחת אחריות מכל סוג ומין מצד BlingMarket בקשר עם תיאורם של המוצרים, אופיים, תכונותיהם, טיבם, שמות בתי העסק ועוד.
 • BlingMarket לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית המתבצעת ו/או שהתבצעה ע”י בתי העסק או ע”י מי מהמשתמשים באתר.
 • BlingMarket לא תישא כל אחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק.
 • BlingMarket לא תישא כל אחריות לכל תוכן, פעולה, או מוצר המפורסם באתר.
 • BlingMarket רשאית למסור לצדדים שלישיים, פרטי התקשרות של משתמש ו/או בעל עסק, בכל מקרה בו היא תמצא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי פעולות משתמש ו/או בעל עסק באתר מפרות או עשויות להפר את תנאי השימוש. כמו כן, בכל מקרה של הפרה או הודעה על טענה להפרה, של בית עסק ו/או המשתמש, BlingMarket תהיה רשאית למסור את פרטיו של בית העסק ו/או המשתמש, אם על פי צו שיפוטי, אם במסגרת הליך משפטי או בשל הודעה על כוונה לנקוט נגדה בהליך משפטי כאמור (פליליים או אזרחיים).

קניין רוחני

האתר הוא רכושה הבלעדי של BlingMarket ו-BlingMarket היא בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של BlingMarket בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מ-BlingMarket אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.

שונות

 • כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
 • כל זכות או סעד של BlingMarket בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של BlingMarket הקיימים לה על פי דין.
 • תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.
 • שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי BlingMarket לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של BlingMarket לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעייה של זכויותיה.
 • הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה או בקשה העשויים להיות מוגשים בקשר לתנאי שימוש אלה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
 • חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
 • הודעות יימסרו ל-BlingMarket באמצעות דוא”ל שכתובתו support@cblingmarket.co.il בלבד. הודעה תחשב כנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת דוא”ל כאמור, למעט כאשר המשתמש קיבל התראה כי כתובת הדוא”ל אינה תקינה.
תפריט